keskiviikko 3. lokakuuta 2018

Seri-Decon Demopäivät 2018: Työnkulun automatisointi ja RIPin automaatio-työkalujen käyttö


Kirjoittaja: Juha Tarvainen/Seri-Deco Oy


HP R2000-tasotulostin Seri-Decon demopäivillä syyskuussa 2018
Viime kevään kirjoituksessa luotiin lyhyt katsaus PDF-editointiin suurkuvatuotannon kannalta. Tämä blogi luo katsauksen tämän syksyn Demopäivillä esitellyn uuden HP R2000 -tasotulostimen työnkulun esittelypisteessä olleisiin ohjelmistoratkaisuihin mukaan lukien automaatio. Tämän jälkeen nostetaan esiin pari ideaa siitä, miten muillakin esittelypisteillä hyödynnettiin RIPin omia avustimia ja integrointia muihin järjestelmiin.

Suurkuvan RIP-ohjelmien luonne ja tarve niiden pitämisestä ajan tasalla on muuttunut voimakkaasti viimeksi kuluneen 5 vuoden aikana. Vuoden 2009 jälkeen - Calderan vanavedessä - kaikki merkittävät RIP-valmistajat ovat siirtyneet Adoben APPE-moottorin lisensointiin osana RIP-ohjelmaa. Lisäksi tähän vuoteen mennessä esim. ONYX ja Caldera ovat siirtyneet joko kokonaan tai osittain vuotuisiin ylläpitosopimuksiin perinteisten ohjelmistopäivitysten asemesta. Vastaavia muutoksia on nähty jo muilla toimialoilla sekä kuluttajasektorilla mm. kuvan ja äänen osalta. Kuitenkin jo ennen näitä muutoksia sekä ONYXissa että Calderassa on ollut monia avustimia tai toistuvia rutiineja automatisoivia toimintoja. Ne kuuluvat ohjelmiston hintaan, joten niiden käyttöönotossa ei ole kysymys hankintakustannuksista.
Kun kevään kirjoituksessa käsiteltiin PDF-editointia työasemapohjaisella ratkaisulla niin samalla sivuttiin palvelinratkaisua, joka voidaan kytkeä osaksi jotakin laajempaa jolloin kyseessä ei ole enää pelkästään PDF:n laadunvalvonta vaan koko työnkulun automatisointi. Nimenomaan tätä työnkulkua esiteltiin HP R2000-tasotulostimen ”rastilla 4” eli graafisella esittelypisteellä numero 4. Tarkempia taustatietoja koko työnkulun automaatiosta ja siinä tarvittavista lisäohjelmista on esimerkiksi vuoden 2016 kesän blogissa (Työnkulku on ollut kasvava trendi).

Tasolaitteet ja koko työnkulun automaatio ovat täydellinen parivaljakko

Automaatio on sanana merkitysalueeltaan laaja, mutta suurkuvassa se tarkoittaa pääasiassa olemassa olevien resurssien käytön tehostamista. Tämän vuoksi voidaan puhua avustimista, jotka ovat verrattavissa auton vilkkureleeseen, joka säätelee sähkön saantia automaattisesti tai automaattivaihteistoon. Tästä huolimatta automaation käyttöönotto on periaatteen tasolla myös suurkuvassa samanlaista kuin muillakin toimialoilla; aloitetaan pienillä askeleilla, joita otetaan lisää vasta kun jonkin vaiheen käyttöönotto on todettu toimivaksi ja kenties hienosäädetty melko pian kun jotakin omalle tuotannolle tarpeellista huomataan.
Kun siirrytään soveltamaan edellä mainittuja periaatteita suurkuvatuotantoon saadaan käyttöön enemmmän toimintoja kuin mihin RIPin omat kevyen automaation työkalut riittävät. Demopäivillä tasolaitteen esittelypisteeseen asennettuja RIP-ohjelmien kanssa yhteensopivia automaatiotuotteita olivat: Enfocus PitStop Server ja Switch, Tilia Griffin Pro Enfocus Switch App ja ONYX Switch Connect for ONYX Thrive.
Kaikki esittelypisteet olivat esimerkin omaisia eli sovellettavissa lähes millä tahansa rastilla halutussa laajuudessa, mutta valittujen lisäohjelmien ja kaluston vuoksi luontevinta oli esitellä koko työnkulun automaatiota HP R2000-tasotulostimen, Summa F -tasoleikkurin ja ONYX Thriven kanssa. Samat periaatteet pätevät silti sekä muun merkkisten APPE-RIPpien ja tasolaitteiden että osittain rullalaitteiden tapauksessa.
Eräs yksinkertaisimmista mahdollisuuksista esiteltiin tasolaitepisteellä tähän tapaan: 
1) lähdeaineistona oli kaksi epäsäännöllisen muotoista 1,6 x 2,4m Reboard-levylle menevää tiedostoa läpileikkauksella, 
2) molemmissa tiedostoissa oli jossakin kohdassa tiedoston nimeä haluttu kpl-määrä koodattuna muotoon ”-5” tai ”-28” kuten ”00_SD_Premium_sinetti45cm-5.pdf”, 
3) jos tiedostot ovat pakattu yhteen zip-pakettiin sitä ei tarvitse purkaa vaan ne menevät automaattisesti purettuna suoraan PDF/X-vakioinnin mukaiseen tarkastukseen ja mahdolliseen korjaukseen, 
4) työnkulun sisällä oleva sovellus asettelee aidon limityksen mukaan oikean kappalemäärän kutakin työtä levylle lisäten Summa F-kameramerkit ja muuta metadaa arkille ja 
5) työnkulku siirtää valmiin asettelun suoraan RIP-ohjelman kanssa keskustelemalla RIPin puolelle ja se myös RIPpautuu automaattisesti oikealle materiaalille.
Tämän kaltainen työnkulku on erittäin nopeasti määriteltävissä ja otettavissa käyttöön kevyellä ranneliikkeellä. Yhteenvetona tästä voi todeta, että usein toistuvien asetusten virhemahdollisuuksien määrä vähenee ja operaattorin aikaa säästyy, koska ihmisen kättä tarvitaan vain todella tärkeisiin asioihin työnkulun alussa tai lopussa. Ensimmäisen kerran kun päätetään, että mihin verkkopolkuun työt tallennetaan ja miten ne on nimetty sekä toisen kerran kun mennään RIP-työaseman ääreen tarkistamaan onko työ jo RIPissä tulostusvalmiina odottamassa oikeilla asetuksilla. Jos on niin tehtäväksi jää ”Print Now” -painikkeen kuittaaminen, jonka jälkeen työ siirtyy tasotulostimen ohjaukseen tarkoitettuun työasemaan. Sama pitää paikkansa Summa F:lle tarkoitetusta tiedostosta, joka odottaa valmiina oikeassa verkkopolussa, jotta sen voi avata tasoleikkurin ohjaamiseen tarkoitetussa työasemassa.
Kuten jo todettiin tämä on yksinkertainen esimerkki, jota voi laajentaa tai sen rinnalle voi ottaa mm. automaattisen 2-puolisen levytulostuksen valmistelun, paneloinnin, purjerengas- tai poranreikämerkkien lisäämisen tai yhteyden rakentamisen suurkuva-automaation ja tuotantotalon muiden järjestelmien välille (Enfocus ja tietokannat tai ERP, WebShop tai muuta vastaavat, vrt. se tapa, jolla ONYX RIP ja Enfocus Switch keskustelevat toistensa kanssa).
Kuva 1. Esimerkki komponenteista, joilla voidaan tehostaa APPE-RIPin toimintaa; kaksi Enfocuksen palvelinta, jotka liikuttelevat aineistoa työnkulussa eteenpäin sekä tarvittaessa tarkastavat ja korjaavat PDF-tiedostoja vastaamaan paremmin tuotannon vaatimuksia. Vuositilauksena saatava automaattinen asettelumoduli tasolaitetyönkulkuun on asetettu samaan työnkulkuun sekä myös oma rajapinta Enfocuksen ja ONYX Thriven välille.
Edellä mainittu yksinkertainenkin esimerkki voi tuntua liian suurelta askeleelta jopa niille, joilla jo on tasotulostimia ja tasoleikkureita. Jos kuitenkin harkitsee tuotannon tehostamista tämäntyyppisillä avustimilla niin monille hyvä vaihtoehto on tutustua ensin näiden tuotteiden puoliautomaattisiin työasemaversioihin. Jos hallitsee Enfocus PitStop Professionalin -työasemanversion periaatteet ja hankkii sillä PDF:n laadunvalvonnan kokemusta oppii samalla jo paljon siitä mihin PitStop Server -palvelinversio pystyy jos käsiteltävän aineiston määrä viikkoa tai kuukautta kohti kasvaa. Vastaavasti jos hallitsee Tilia Labsin Griffin Pro -työasemaversion ominaisuudet se auttaa miettimään saman tuotteen automaattista versiota. Näiden tuotteiden vuositilausten kustannus on hyvin kohtuullinen verrattuna siihen miten ne helpottavat työnkulun pullonkauloja tai tehostavat tuotantoa. Kaikki edellä mainitut automaatiotuotteet yhdellä poikkeuksella ovat vuositilaukseen perustuvia tuotteita, joissa ei ole varsinaista aloituskustannusta – maksetaan vain käytöstä niin kauan kuin halutaan tai on tarpeellista. Lisäksi ohjelmistot ovat näin aina ajan tasalla. Saatavuus näille tuotteille – jopa Enfocus Appstoren tilauksille, jotka ovat normaalisti suoramyyntituotteita - Seri-Decon kautta. Kauttamme hankitut tuotteet sisältävät bonuksena Seri-Decon tuottamat RIP Kitit veloituksetta. Lisäksi käytössäsi ovat normaalit integroinnin, käytönopastuksen ja teknisen tuen palvelut paikallisella kielellä yhdistettynä kokemukseen tuotannollisen suurkuvatuotannon vaatimuksista.

Kuva 2. Edullinen ja hyvä tapa tutustua automaation maailmaan on tutustua samojen tuotteiden puoliautomaattisiin työasemaversioihin. Tämä voi myöhemmin toimia koetinkivenä sen suhteen onko järkevää siirtyä vastaaviin palvelinpohjaisiin ratkaisuihin. Kuvassa ylimpänä PitStop Professional -plugi Adobe Acrobat Professionaliin varustettetuna SD RIP Kitillä ja alempana Tilia Griffin Pro -työasemaversion True Shape Layout -näkymä.

Muissa esittelypisteissä käytettiin RIPin omia automaatiotyökaluja
Kaikkein edullisin tapa tutustua suurkuva-automaation ennen minkään työasema- tai palvelinpohjaisen ratkaisun hankkimista on käyttää RIPin omia automaatiotyökaluja, jotka sisältyvät RIPin hintaan. Niissä on RIPistä riippuen 2-3 erilaista tasoa tai toimintoa; tällaisia ovat Hot Folder, makroasetukset (makroja nimetään eri RIPeissä eri tavoin kuten QuickPrint, QuickSet tai Preset) sekä mahdollisesti pidemmälle meneviä automaattisia toimintoja kuten Calderan sovelluspalkista löytyvä Workflow-painike, jolla tiedostojen prosessointia voidaan automatisoida. Yleensä näitä 2-3 automaation tasoa voidaan yhdistää toisiinsa, mutta se ei ole pakollista. Johdantona näihin RIPin ominaisuuksiin voisi toimia vuoden 2015 helmikuun blogi ”Tuotannollisten RIP-ohjelmien omat automaatiotyökalut”.
Muilla graafisilla esittelypisteillä esiteltiin RIPin omia mahdollisuuksia EcoSOL- tai Latex -tulostimen kanssa. Osassa niistä esiteltiin Print & Cut -työnkulkua joko rulla- tai tasoleikkurin kanssa. Yhtenä erikoistapauksena oli RIPin oman automaation yhdistäminen hp WallArt-sovellukseen. Tuossa esimerkissä hp WallArtilla luotu tapettiseinä avattiin APPE-RIPissä, joka automatisoi jo tiedostoja RIPpiin avattaessa läpileikkauslinjan sekä Summa F -tasoleikkurin kameramerkkien luomisen (hp WallArt on tätä nykyä sovelluskokoelma, jossa on muitakin moduleita kuin tapettimoduli). Myös Seri-Decon kehittämä SD Automation -lisäosa APPE-RIPeille ja suunnitteluohjelmille oli käytössä kaikilla graafisilla esittelypisteillä tavallista monipuolisempaan spottivärikorvaukseen. Tulevaisuutta valotettiin muutamilla esimerkeillä värihallinnan seuraavasta tasosta FOGRA PSD-konseptin jälkeen koska ONYX Thriven uusimmassa versiossa on samantapainen laadunvalvonnan ominaisuus kuin RIP-riippumattomassa barbierin SpectroPAD DOC-värimittarissa.
Esillä oli myös CAD-GIS -tuotteiden puolelta kahden merkkisiä CAD-tulostimia (HP Pagewide XL ja KIP 800-sarjan tulostin), joiden työnkulun automaatiossa voidaan soveltaa samoja periaatteita kuin Caldera ja ONYX RIPeissä joko CAD RIPin omilla automaatiotyökaluilla, raportoinnin lisämodulilla tai yhdistämällä Enfocuksen TRUE Automation -tuotteisiin kuten tasolaite esittelypisteessä. HP on myös kehittänyt PageWide XL -tulostimelle erilisia ratkaisuja työnkulun virtaviivaistamiseen. 
Kuva 3. Työnkulun virtaviivaistaminen HP PageWide XL -ohjelmistoratkaisuilla


Jotta CAD/GIS -ympäristössä hyödyttäisiin automaatiosta niin, että siitä on aidosti hyötyä, kannattaa ensimmäiseksi ottaa käyttöön tulostimen omat Hot Folder ja Preset -ominaisuudet kuten graafisen puolen RIP-ohjelmissa. Toisena vaihtoehtona on rakentaa tarvekartoituksen pohjalta asiakkaan tarpeisiin soveltuva räätälöity toimintaympäristö. Tähän on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Automaatio voidaan rakentaa esimerkiksi Enfocuksen tuotteilla räätälöidysti asiakkaan tarpeet huomioiden. Alla esimerkki yhdestä räätälöidystä työnkulun automaatiosta: 
1) aineisto sisältää vaikkapa Excel-muodossa tilauslomakkeen, jossa on tilausnumero
2) tilauslomakkeessa olevan tilausnumeron perusteella on olemassa linkki saman nimiseen alikansioon, jossa on kaikki samaan tilausnumeroon kuuluvat tiedostot, 
3) automatisoidaan tilauslomakkeesta sopivien tulostusasetusten ja kopioiden kappalemäärän lukeminen koko alikansioita koskien, 
4) työt harmonisoidaan sekä vakioidaan halutulla tavalla ja 
5) työnkulku siirtää valmiit työt suoraan RIP-ohjelman kanssa keskustelemalla RIPin puolelle ja ne myös RIPpautuvat automaattisesti oikeilla asetuksilla.

Kuva 4. APPE-RIPin omien automaatiotyökalujen mahdollisuuksia esiteltiin jo vuonna 2015.

Suurkuvan automaatio voi siis olla mitä tahansa alkaen RIP-ohjelman lepotilassa olevien ominaisuuksia käyttöönotosta palvelinpohjaiseen koko tuotannon työnkulun automaatioon. Jos haluaa työskennellä entistäkin tehokkaammin niin suosittelemme automaatioon tutustumista nykyaikaan kuuluvana mahdollisuutena. Se on yhtä ajankohtaista kuin APPE-RIPin pitäminen ajan tasalla tai vuositilauksena hankittava tuote perinteisen lisenssin suoraoston vaihtoehtona.
Jäitkö miettimään jotakin asiaa tai lausetta tässä kirjoituksessa? Pyydä lisätietoja myynnistämme, huollostamme tai lähettämällä viestin suoraan kirjoittajalle.