keskiviikko 3. lokakuuta 2018

Seri-Decon Demopäivät 2018: Työnkulun automatisointi ja RIPin automaatio-työkalujen käyttö


Kirjoittaja: Juha Tarvainen/Seri-Deco Oy


HP R2000-tasotulostin Seri-Decon demopäivillä syyskuussa 2018
Viime kevään kirjoituksessa luotiin lyhyt katsaus PDF-editointiin suurkuvatuotannon kannalta. Tämä blogi luo katsauksen tämän syksyn Demopäivillä esitellyn uuden HP R2000 -tasotulostimen työnkulun esittelypisteessä olleisiin ohjelmistoratkaisuihin mukaan lukien automaatio. Tämän jälkeen nostetaan esiin pari ideaa siitä, miten muillakin esittelypisteillä hyödynnettiin RIPin omia avustimia ja integrointia muihin järjestelmiin.

Suurkuvan RIP-ohjelmien luonne ja tarve niiden pitämisestä ajan tasalla on muuttunut voimakkaasti viimeksi kuluneen 5 vuoden aikana. Vuoden 2009 jälkeen - Calderan vanavedessä - kaikki merkittävät RIP-valmistajat ovat siirtyneet Adoben APPE-moottorin lisensointiin osana RIP-ohjelmaa. Lisäksi tähän vuoteen mennessä esim. ONYX ja Caldera ovat siirtyneet joko kokonaan tai osittain vuotuisiin ylläpitosopimuksiin perinteisten ohjelmistopäivitysten asemesta. Vastaavia muutoksia on nähty jo muilla toimialoilla sekä kuluttajasektorilla mm. kuvan ja äänen osalta. Kuitenkin jo ennen näitä muutoksia sekä ONYXissa että Calderassa on ollut monia avustimia tai toistuvia rutiineja automatisoivia toimintoja. Ne kuuluvat ohjelmiston hintaan, joten niiden käyttöönotossa ei ole kysymys hankintakustannuksista.
Kun kevään kirjoituksessa käsiteltiin PDF-editointia työasemapohjaisella ratkaisulla niin samalla sivuttiin palvelinratkaisua, joka voidaan kytkeä osaksi jotakin laajempaa jolloin kyseessä ei ole enää pelkästään PDF:n laadunvalvonta vaan koko työnkulun automatisointi. Nimenomaan tätä työnkulkua esiteltiin HP R2000-tasotulostimen ”rastilla 4” eli graafisella esittelypisteellä numero 4. Tarkempia taustatietoja koko työnkulun automaatiosta ja siinä tarvittavista lisäohjelmista on esimerkiksi vuoden 2016 kesän blogissa (Työnkulku on ollut kasvava trendi).

Tasolaitteet ja koko työnkulun automaatio ovat täydellinen parivaljakko

Automaatio on sanana merkitysalueeltaan laaja, mutta suurkuvassa se tarkoittaa pääasiassa olemassa olevien resurssien käytön tehostamista. Tämän vuoksi voidaan puhua avustimista, jotka ovat verrattavissa auton vilkkureleeseen, joka säätelee sähkön saantia automaattisesti tai automaattivaihteistoon. Tästä huolimatta automaation käyttöönotto on periaatteen tasolla myös suurkuvassa samanlaista kuin muillakin toimialoilla; aloitetaan pienillä askeleilla, joita otetaan lisää vasta kun jonkin vaiheen käyttöönotto on todettu toimivaksi ja kenties hienosäädetty melko pian kun jotakin omalle tuotannolle tarpeellista huomataan.
Kun siirrytään soveltamaan edellä mainittuja periaatteita suurkuvatuotantoon saadaan käyttöön enemmmän toimintoja kuin mihin RIPin omat kevyen automaation työkalut riittävät. Demopäivillä tasolaitteen esittelypisteeseen asennettuja RIP-ohjelmien kanssa yhteensopivia automaatiotuotteita olivat: Enfocus PitStop Server ja Switch, Tilia Griffin Pro Enfocus Switch App ja ONYX Switch Connect for ONYX Thrive.
Kaikki esittelypisteet olivat esimerkin omaisia eli sovellettavissa lähes millä tahansa rastilla halutussa laajuudessa, mutta valittujen lisäohjelmien ja kaluston vuoksi luontevinta oli esitellä koko työnkulun automaatiota HP R2000-tasotulostimen, Summa F -tasoleikkurin ja ONYX Thriven kanssa. Samat periaatteet pätevät silti sekä muun merkkisten APPE-RIPpien ja tasolaitteiden että osittain rullalaitteiden tapauksessa.
Eräs yksinkertaisimmista mahdollisuuksista esiteltiin tasolaitepisteellä tähän tapaan: 
1) lähdeaineistona oli kaksi epäsäännöllisen muotoista 1,6 x 2,4m Reboard-levylle menevää tiedostoa läpileikkauksella, 
2) molemmissa tiedostoissa oli jossakin kohdassa tiedoston nimeä haluttu kpl-määrä koodattuna muotoon ”-5” tai ”-28” kuten ”00_SD_Premium_sinetti45cm-5.pdf”, 
3) jos tiedostot ovat pakattu yhteen zip-pakettiin sitä ei tarvitse purkaa vaan ne menevät automaattisesti purettuna suoraan PDF/X-vakioinnin mukaiseen tarkastukseen ja mahdolliseen korjaukseen, 
4) työnkulun sisällä oleva sovellus asettelee aidon limityksen mukaan oikean kappalemäärän kutakin työtä levylle lisäten Summa F-kameramerkit ja muuta metadaa arkille ja 
5) työnkulku siirtää valmiin asettelun suoraan RIP-ohjelman kanssa keskustelemalla RIPin puolelle ja se myös RIPpautuu automaattisesti oikealle materiaalille.
Tämän kaltainen työnkulku on erittäin nopeasti määriteltävissä ja otettavissa käyttöön kevyellä ranneliikkeellä. Yhteenvetona tästä voi todeta, että usein toistuvien asetusten virhemahdollisuuksien määrä vähenee ja operaattorin aikaa säästyy, koska ihmisen kättä tarvitaan vain todella tärkeisiin asioihin työnkulun alussa tai lopussa. Ensimmäisen kerran kun päätetään, että mihin verkkopolkuun työt tallennetaan ja miten ne on nimetty sekä toisen kerran kun mennään RIP-työaseman ääreen tarkistamaan onko työ jo RIPissä tulostusvalmiina odottamassa oikeilla asetuksilla. Jos on niin tehtäväksi jää ”Print Now” -painikkeen kuittaaminen, jonka jälkeen työ siirtyy tasotulostimen ohjaukseen tarkoitettuun työasemaan. Sama pitää paikkansa Summa F:lle tarkoitetusta tiedostosta, joka odottaa valmiina oikeassa verkkopolussa, jotta sen voi avata tasoleikkurin ohjaamiseen tarkoitetussa työasemassa.
Kuten jo todettiin tämä on yksinkertainen esimerkki, jota voi laajentaa tai sen rinnalle voi ottaa mm. automaattisen 2-puolisen levytulostuksen valmistelun, paneloinnin, purjerengas- tai poranreikämerkkien lisäämisen tai yhteyden rakentamisen suurkuva-automaation ja tuotantotalon muiden järjestelmien välille (Enfocus ja tietokannat tai ERP, WebShop tai muuta vastaavat, vrt. se tapa, jolla ONYX RIP ja Enfocus Switch keskustelevat toistensa kanssa).
Kuva 1. Esimerkki komponenteista, joilla voidaan tehostaa APPE-RIPin toimintaa; kaksi Enfocuksen palvelinta, jotka liikuttelevat aineistoa työnkulussa eteenpäin sekä tarvittaessa tarkastavat ja korjaavat PDF-tiedostoja vastaamaan paremmin tuotannon vaatimuksia. Vuositilauksena saatava automaattinen asettelumoduli tasolaitetyönkulkuun on asetettu samaan työnkulkuun sekä myös oma rajapinta Enfocuksen ja ONYX Thriven välille.
Edellä mainittu yksinkertainenkin esimerkki voi tuntua liian suurelta askeleelta jopa niille, joilla jo on tasotulostimia ja tasoleikkureita. Jos kuitenkin harkitsee tuotannon tehostamista tämäntyyppisillä avustimilla niin monille hyvä vaihtoehto on tutustua ensin näiden tuotteiden puoliautomaattisiin työasemaversioihin. Jos hallitsee Enfocus PitStop Professionalin -työasemanversion periaatteet ja hankkii sillä PDF:n laadunvalvonnan kokemusta oppii samalla jo paljon siitä mihin PitStop Server -palvelinversio pystyy jos käsiteltävän aineiston määrä viikkoa tai kuukautta kohti kasvaa. Vastaavasti jos hallitsee Tilia Labsin Griffin Pro -työasemaversion ominaisuudet se auttaa miettimään saman tuotteen automaattista versiota. Näiden tuotteiden vuositilausten kustannus on hyvin kohtuullinen verrattuna siihen miten ne helpottavat työnkulun pullonkauloja tai tehostavat tuotantoa. Kaikki edellä mainitut automaatiotuotteet yhdellä poikkeuksella ovat vuositilaukseen perustuvia tuotteita, joissa ei ole varsinaista aloituskustannusta – maksetaan vain käytöstä niin kauan kuin halutaan tai on tarpeellista. Lisäksi ohjelmistot ovat näin aina ajan tasalla. Saatavuus näille tuotteille – jopa Enfocus Appstoren tilauksille, jotka ovat normaalisti suoramyyntituotteita - Seri-Decon kautta. Kauttamme hankitut tuotteet sisältävät bonuksena Seri-Decon tuottamat RIP Kitit veloituksetta. Lisäksi käytössäsi ovat normaalit integroinnin, käytönopastuksen ja teknisen tuen palvelut paikallisella kielellä yhdistettynä kokemukseen tuotannollisen suurkuvatuotannon vaatimuksista.

Kuva 2. Edullinen ja hyvä tapa tutustua automaation maailmaan on tutustua samojen tuotteiden puoliautomaattisiin työasemaversioihin. Tämä voi myöhemmin toimia koetinkivenä sen suhteen onko järkevää siirtyä vastaaviin palvelinpohjaisiin ratkaisuihin. Kuvassa ylimpänä PitStop Professional -plugi Adobe Acrobat Professionaliin varustettetuna SD RIP Kitillä ja alempana Tilia Griffin Pro -työasemaversion True Shape Layout -näkymä.

Muissa esittelypisteissä käytettiin RIPin omia automaatiotyökaluja
Kaikkein edullisin tapa tutustua suurkuva-automaation ennen minkään työasema- tai palvelinpohjaisen ratkaisun hankkimista on käyttää RIPin omia automaatiotyökaluja, jotka sisältyvät RIPin hintaan. Niissä on RIPistä riippuen 2-3 erilaista tasoa tai toimintoa; tällaisia ovat Hot Folder, makroasetukset (makroja nimetään eri RIPeissä eri tavoin kuten QuickPrint, QuickSet tai Preset) sekä mahdollisesti pidemmälle meneviä automaattisia toimintoja kuten Calderan sovelluspalkista löytyvä Workflow-painike, jolla tiedostojen prosessointia voidaan automatisoida. Yleensä näitä 2-3 automaation tasoa voidaan yhdistää toisiinsa, mutta se ei ole pakollista. Johdantona näihin RIPin ominaisuuksiin voisi toimia vuoden 2015 helmikuun blogi ”Tuotannollisten RIP-ohjelmien omat automaatiotyökalut”.
Muilla graafisilla esittelypisteillä esiteltiin RIPin omia mahdollisuuksia EcoSOL- tai Latex -tulostimen kanssa. Osassa niistä esiteltiin Print & Cut -työnkulkua joko rulla- tai tasoleikkurin kanssa. Yhtenä erikoistapauksena oli RIPin oman automaation yhdistäminen hp WallArt-sovellukseen. Tuossa esimerkissä hp WallArtilla luotu tapettiseinä avattiin APPE-RIPissä, joka automatisoi jo tiedostoja RIPpiin avattaessa läpileikkauslinjan sekä Summa F -tasoleikkurin kameramerkkien luomisen (hp WallArt on tätä nykyä sovelluskokoelma, jossa on muitakin moduleita kuin tapettimoduli). Myös Seri-Decon kehittämä SD Automation -lisäosa APPE-RIPeille ja suunnitteluohjelmille oli käytössä kaikilla graafisilla esittelypisteillä tavallista monipuolisempaan spottivärikorvaukseen. Tulevaisuutta valotettiin muutamilla esimerkeillä värihallinnan seuraavasta tasosta FOGRA PSD-konseptin jälkeen koska ONYX Thriven uusimmassa versiossa on samantapainen laadunvalvonnan ominaisuus kuin RIP-riippumattomassa barbierin SpectroPAD DOC-värimittarissa.
Esillä oli myös CAD-GIS -tuotteiden puolelta kahden merkkisiä CAD-tulostimia (HP Pagewide XL ja KIP 800-sarjan tulostin), joiden työnkulun automaatiossa voidaan soveltaa samoja periaatteita kuin Caldera ja ONYX RIPeissä joko CAD RIPin omilla automaatiotyökaluilla, raportoinnin lisämodulilla tai yhdistämällä Enfocuksen TRUE Automation -tuotteisiin kuten tasolaite esittelypisteessä. HP on myös kehittänyt PageWide XL -tulostimelle erilisia ratkaisuja työnkulun virtaviivaistamiseen. 
Kuva 3. Työnkulun virtaviivaistaminen HP PageWide XL -ohjelmistoratkaisuilla


Jotta CAD/GIS -ympäristössä hyödyttäisiin automaatiosta niin, että siitä on aidosti hyötyä, kannattaa ensimmäiseksi ottaa käyttöön tulostimen omat Hot Folder ja Preset -ominaisuudet kuten graafisen puolen RIP-ohjelmissa. Toisena vaihtoehtona on rakentaa tarvekartoituksen pohjalta asiakkaan tarpeisiin soveltuva räätälöity toimintaympäristö. Tähän on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Automaatio voidaan rakentaa esimerkiksi Enfocuksen tuotteilla räätälöidysti asiakkaan tarpeet huomioiden. Alla esimerkki yhdestä räätälöidystä työnkulun automaatiosta: 
1) aineisto sisältää vaikkapa Excel-muodossa tilauslomakkeen, jossa on tilausnumero
2) tilauslomakkeessa olevan tilausnumeron perusteella on olemassa linkki saman nimiseen alikansioon, jossa on kaikki samaan tilausnumeroon kuuluvat tiedostot, 
3) automatisoidaan tilauslomakkeesta sopivien tulostusasetusten ja kopioiden kappalemäärän lukeminen koko alikansioita koskien, 
4) työt harmonisoidaan sekä vakioidaan halutulla tavalla ja 
5) työnkulku siirtää valmiit työt suoraan RIP-ohjelman kanssa keskustelemalla RIPin puolelle ja ne myös RIPpautuvat automaattisesti oikeilla asetuksilla.

Kuva 4. APPE-RIPin omien automaatiotyökalujen mahdollisuuksia esiteltiin jo vuonna 2015.

Suurkuvan automaatio voi siis olla mitä tahansa alkaen RIP-ohjelman lepotilassa olevien ominaisuuksia käyttöönotosta palvelinpohjaiseen koko tuotannon työnkulun automaatioon. Jos haluaa työskennellä entistäkin tehokkaammin niin suosittelemme automaatioon tutustumista nykyaikaan kuuluvana mahdollisuutena. Se on yhtä ajankohtaista kuin APPE-RIPin pitäminen ajan tasalla tai vuositilauksena hankittava tuote perinteisen lisenssin suoraoston vaihtoehtona.
Jäitkö miettimään jotakin asiaa tai lausetta tässä kirjoituksessa? Pyydä lisätietoja myynnistämme, huollostamme tai lähettämällä viestin suoraan kirjoittajalle.


maanantai 6. elokuuta 2018

Partnering with the Right Manufacturer Takes the Pain Out of Advertising Displays

Kirjoittaja / writer:  Gustaf Redin, CEO Re-Board Technology AB

Our Art Deco Re-board® Display at FESPA 2018

Anyone who has set up a display stand knows that it can be a tedious and time-consuming job. In today’s market, eye-catching design is essential. But if you have used the wrong partner or the wrong material, getting your stand right becomes next to impossible. Between the hassle of design and assembly, it becomes tempting to forget about your next trade fair or point of sales stand altogether.

Even if you do go ahead with a display made from a conventional material like plastic, your team will be left to disassemble your display at the end of a long day. They will spend a lot of time taking your display apart, often damaging it in the process. This leaves you with a pile of unusable waste – often unrecyclable plastic. You may even get some disapproving looks from potential clients as you throw out what, only hours ago, was a functioning display stand.

It doesn’t have to be this way. Thanks to advances in materials and design, the next generation of advertising displays are more impressive, sustainable, user-friendly and effective than ever. When made from the right material, breath-taking advertising displays can be assembled and disassembled in a flash. What’s more, they can often be reused many times before they need to be recycled. Realising the potential for cost savings, sustainability and efficiency, printers and brands alike are on the hunt for the manufacturing partners who make this possible.

The Sustainability Challenge for Printers


Brands are calling on printers to demonstrate they can offer solutions that are unique, memorable, and environmentally responsible. The challenge posed by environmental concerns brings with it an exciting opportunity for the print industry. Printers are now using design and ecology to increase profitability.

This direction is being driven by customers. Across all industries, brands of every size are specifying the use of innovative materials with lower environmental impact. Close to two thirds of executives consider a sustainability strategy necessary to be competitive in today’s market. Brands are not just paying lip-service to environmental issues, but demanding sustainably sourced resources, green accreditations, and recyclable materials.

The business case for this is strong. A robust study by Unilever reveals a third of consumers are now buying from brands based on their social and environmental impact. As a result, an estimated €966 billion opportunity exists for brands that make their sustainability credentials clear. Printers are seizing this opportunity, opening new lines of revenue by offering innovative, creative, and sustainable solutions to their customers. The printers of tomorrow are working collaboratively with their customers on packaging, display and transportation.

Access to Inspirational Design


Of course, all this technological innovation would be useless if the designs for the new displays weren’t keeping up with the times. If brands want to create a lasting impression on consumers, they need to take advantage of the cutting-edge designs which are only made possible by using the latest materials. Therefore, manufacturers are being called on to provide access to innovative designs.

This tree made from Re-board® turns an exhibition stand into an oasis

At Re-board Technology, we give our partners access to our exclusive Design Library. This database houses thousands of unique completed projects from successful campaigns by leading global brands. Because we provide this service, our clients and partners can instantaneously select and produce sophisticated, inspirational designs.

User-Friendly Sustainable Displays with Re-board®


It is crucial to use materials which meet the rising demand for sustainability and design. Re-board®, the original innovative, sustainable rigid paperboard, is uniquely suited to this purpose. Thanks to its engineered fluted core, it is strong, light-weight, durable, and easy to assemble and disassemble. What’s more, Re-board® is FSC certified and recyclable as paper.

Beyond its green credentials, using Re-board® has unique logistical benefits. Re-board® is lighter than plastic, so savings can be made on transport. This in turn translates to a lower carbon footprint. Our partners find that the resource efficiency achieved with Re-board® is a big money-saver. After all, why throw away money on a single-use product when you can invest in something that is reusable?

No longer content with wasting precious time and materials, printers and brands are looking to the solutions of the future. By working with the right manufacturing partner, printers and brands can enjoy the benefits of the latest innovations in advertising displays. This is what will make them – and their displays – stand out from the crowd.

Two people dismantled our FESPA 2018 stand in two hours, leaving just a pile to reuse or recycle


Haluatko lisätietoa? More information?Ota yhteyttä Seri-Deco Suomen asiakaspalveluun puh. 010 841 8080 or please contact Seri-Deco Estonia office Tel. +372 545 021 15.

Gustaf Redin
CEO, Re-Board Technology AB

maanantai 18. kesäkuuta 2018

Vinkkejä displaytelineiden valintaan

Kirjoittajat: Miia Mustonen ja Timo Kymäläinen, Seri-Deco Oy

Oletko hankkimassa kuvatelineitä seuraavaan markkinointitilaisuuteen? Mietitkö kuinka löytää tarpeisiisi sopiva ratkaisu runsaan valikoiman joukosta? Anna meidän kertoa muutamia vinkkejä rollup-telineratkaisujen valintaan.

Lähtökohtana todellinen tarve ja käyttökohde 


Valinnassa on hyvä lähteä liikkeelle määrittelemällä millaiseen käyttöön ja mahdolliseen jatkokäyttöön markkinointitelineet tulevat. On tarve sitten sisätiloihin näkyvälle paikalle, näyteikkunaan voimakkaaseen UV-valoon, kosteaan vetoiseen käytävätilaan, ulkokäyttöön voimakkaiden lämpötilavaihtelujen altistamaksi, reissaavan myyntiedustajan aktiiviseen esittelykäyttöön tai eri tilaisuuksiin lähetettävälle telineratkaisulle, on vaihtoehtojen punnitsemisessa oleellista huomioida telineen todelliset laatutekijät.

Mikäli displayteline tulee pitkäaikaiseen käyttöön taustalle kuten näyteikkunaan, telineen fyysisen rasituksen kestävyydellä ei ole niin suurta merkitystä ja valintaan voi soveltua myös edullisempi, perusmallinen teline. Mikäli teline sijoitetaan näkyvälle paikalle pitkäaikaiseen käyttöön toimistoon tai julkiseen tilaan, on hyvä huomioida telineen muotoilun luomien mielikuvien lisävaikutus viestipinnan viestimän sanoman ja mielikuvan tukena. Myös kuvapinnan koko ja telineen kaksipuoleisuus vaikuttavat ohikulkijoiden huomioarvon saamiseen ja viestin perillemenoon.

Mikäli kuvatelinettä tarvitaan aktiiviseen käyttöön kuten myyntiedustajien matkaan tai promootiotyöntekijöiden käyttöön eri puolelle maata, on tärkeää investoida laatuun. Tiukassa aikataulussa työskentelevät esittelijät purkavat ja pakkaavat esittelytarvikkeitaan toistuvasti ja kovassa kiireessä. Näin ollen myös displaykalusteilta ja niiden kuljetuslaukuilta vaaditaan kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä sekä vaivattomuutta.

Testaa telineen laatu


Kuvatelineitä löytyy runsaasti markkinoilta, mutta niissä ilmenee hyvin paljon laatueroja mm. rullamekanismin kestävyydessä ja rungon jämeryydessä. Rullamekanismin toimintavarmuutta on helppo testata avaamalla ja sulkemalla kuvatelinettä toistuvasti. Halvimpien telineversioiden mekanismi laiskistuu melko nopeasti, jolloin kuvavuota ei enää laskeudu rungon sisään suorassa ja helposti, jolloin vuodan pinta ja reunat voivat vahingoittua. 

Mikäli kuvateline tuntuu käsissä erittäin kevyeltä ja metallikuori näyttää ohuelta, suosittelemme varovaisuutta telineostossa. Heppoinen teline kaatuu helposti ja runko voi vääntyä vinoon jo ensimmäisen matkan tai postituksen yhteydessä. Puhutaankin telineiden kiertojäykkyydestä, jonka voit helposti testata vääntämällä runkoa molemmista päistä. Mikäli tunnet telineen antavan periksi käsissäsi, runko on hyvin altis vääntymään vinoon vähäistenkin ulkoisten rasitteiden voimasta.

Laadukkaiden merkkitelineiden runko pysyy suorassa kuljetusten rasitteista, kosteudesta, pakkasesta, kuumuudesta sekä UV-säteiden vaikutuksesta huolimatta. Valmistajat takaavatkin tuotteilleen parhaimmillaan elinikäisen takuun niin rungolle kuin mekanismille. Merkkitelineet on suunniteltu mahdollisimman vaivattomiksi kuljettaa, helposti kasattaviksi (tukimateriaaliaineisto tarvittaessa tukena) ja käyttövarmoiksi kaikissa tilanteissa. Valmistajat tarjoavat telineisiin lisävarusteita kuten tehokkaat spottivalot sekä muita telineen kanssa yhteen sopivia, kestäviä displayratkaisuja kuten esittelytiskiksi muuntuvia kuljetuslaatikoita, esitetelineitä ja kylttiopasteita. Lisäksi telineiden käyttö on turvattu vuosien päähän mm. kuvavuotien varaosien saatavuuden osalta.

Kuvapintamateriaali tukee viestin tehoa


Displayratkaisu on media. Sopivan tuotteen valinnassa ei ole kyse pelkästään telineestä vaan myös siihen lisättävän kuvavuotamateriaalin ja siinä toistuvan kuvan laadusta. Valintaan vaikuttaa jälleen käyttötarpeen lisäksi ne mielikuvat, joita viestipinnalla ja siihen tuotetulla kuvalla halutaan viestiä.

Tukeeko kuva yrityksen ekologisia arvoja tai halutaanko luoda pehmeämpitunnelmainen, luonnonmukainen vaikutelma? Onko tärkeimpinä valintakriteereinä voimakas väritoisto ja kuvatarkkuus? Kuinka tärkeänä pidetään taustavalon heijastumattomuutta kuvapinnan läpi tai kuvapinnan ominaisuuksia heijastaa telineen kohdevaloa tasaisesti?

Ekologisin ja luonnonmukaisin kuvavuotamateriaali on kangas, joista löytyy usean hintatason vaihtoehtoja erilaisin toiminnallisin ominaisuuksin. Laatukankaat kestävät kovaa fyysistä rasitusta, pysyvät ryhdikkäinä ja reunoiltaan siistinä useankin käyttökerran jälkeen. Korkeatasoisille displaytekstiileille kuva tulostuu tarkasti ja voimakkain värein laadukkaiden pinnoitteidensa ansiosta. Paksummat blockout kankaat estävät taustavalon heijasteet. Huomioi, että ohuet kankaat saattavat käpertyä kuppimaiseksi pitkäaikaisessa käytössä. Varmistaa myös, että valitsemasi kankaan pinta on vettä ja likaa hylkivä, jotta kangaskuvavuota pysyy siistinä. Ulkokäyttöön soveltuvat tulostustekstiilit tai joustavat displaykehysmateriaalit ovat vielä asia erikseen. *

Yhä useampi materiaalivalmistaja on testannut tuotteensa erilaisten turvallisuus-, ympäristö- ja kestävyysstandardien mukaan. Kankaiden osalta OEKO-TEX sertifikaatteihin törmää nykyisin yhä useammin. Ko. sertifikaatin saaneet tuotteet ovat turvallisia käyttää, sillä ne eivät sisällä ihmiselle tai ympäristölle haitallisia ainesosia. Displayprojektin ekologisuuteen vaikuttaa myös tuotannossa käytetty tulostustekniikka. Tiesitkö, että vesipohjaisella HP Latex tekniikalla tuotetut kuvat kuormittavat huomattavasti vähemmän ympäristöä kuin suurin osa markkinoilla olevista muista suurkuvatekniikoista.**

Mikäli kuvatelineeseen ei haluta kangasta, vaihtoehtona on sekä sisä- että ulkosovelluksiin soveltuva tulostusmuovi. Kuvavuotamuovia valittaessa huomioi tuotteiden eroavaisuudet. Tarkkaile mm. kalvon tulostusjälkeä ja väritoistoa, pinnan naarmunkestävyyttä, valon heijastavuuden tasaisuutta sekä materiaalin läpiheijastavuustasoa. Tiesithän myös, että edullisemmat PP-muovit (polypropyleeni) eivät ole yhtä kestäviä kuin polyesterpohjaiset tuotteet.

Valinta brändilinjauksen mukaan


On sitten kyse paikallaan pysyvästä, pitkäaikaisesta tai aktiiviseen esittelykäyttöön tarkoitetusta displayratkaisusta, osto on hyvä suhteuttaa aina haluttujen mielikuvatavoitteiden mukaan.

Tosiasia kun on myös telineiden kohdalla: laatu maksaa. Merkkitelineet tuovat kuitenkin samalla helppoutta ja varmuutta myös vuosien päähän.

Displayviestipinta on media ja imagollinen valinta. Anna meidän auttaa tarvittaessa valinnoissasi.

Lisätietoa


Seri-Deco on mm. Expolinc displaytelineiden sekä suurkuvatuotannon laitteiden ja -tarvikkeiden tukkuri Suomessa ja Baltiassa. Yritys ei jatkojalosta tuotteita. Valmiit telineratkaisut sinulle toteuttaa alueesi suurkuva- ja opastetuotantotalo.

Olet sitten tuotantotalo, mainostoimiston edustaja tai mainostaja, olet aina tervetullut vieraaksemme Jusslan teollisuusalueella sijaitsevaan koulutus- ja näyttelytilaamme. Asiantunteva henkilökuntamme esittelee erilaiset promootioteline- ja kalustevaihtoehdot. Samalla näet myös muita inspiroivia ratkaisuja myymälään, tapahtumiin, kiinteistöviestintään tai toimitilojen ilmeen uudistamiseen.

Hyödyllistä luettavaa: 


Lisätietoa displaytuotteista löydät Sd-verkkokaupasta tai soita Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080.Miia Mustonen
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Timo Kymäläinen
TuotevastaavaSeri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon Suomen ja Viron markkinoille. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.
www.seri-deco.fi  /   www.seri-deco.ee  /   www.seri-deco.lt

maanantai 14. toukokuuta 2018

Aito PDF-editointi suurkuvatuotannossa

Kirjoittaja: Juha Tarvainen/Seri-Deco Oy

Viime syksyn kirjoituksessa keskityin värihallintaan ja samalla ennakoin tulevien vuosien aikana väistämättä yleistyviä asioita, kuten viime hetken ammattimainen PDF-editointi, -laadunvarmistus ja -automaatio. Tässä kirjoituksessa luon lyhyen katsauksen PDF-editointiin suurkuvatuotannon kannalta. 

Suurkuvan PDF-editoinnissa on tapahtunut pari isoa muutosta kuluneen vuosikymmenen aikana. Vuoden 2009 alkupuolella PDF-editoinnissa tuli mahdolliseksi siirtyä graafisilla suunnitteluohjelmilla tehtävästä PDF-tiedostojen tuonnista PDF-tiedostojen avaamiseen (File: Import vs. File: Open). Perinteisen graafisen teollisuuden käyttämään Enfocus PitStop Professional -tuotteeseen tuli nimittäin huhtikuussa 2018 suurkuvan kannalta tuotehistorian hyödyllisin päivitys.

Varhainen lähtökohta PDF-editointiin suurkuvan ehdoilla


ONYXin vuonna 2009 esittelemä ja sittemmin lopetettu ONYX PredEdge Pro oli ensimmäisiä suurkuvatuotantoon suunnattuja PDF-editoreita, joka oli saatavilla monen käyttäjän verkkolisenssinä töiden esivalmisteluun ja niiden lähettämiseen suoraan RIP-ohjelmaan.

Käytännön tasolla PredEdgellä saattoi tehdä luotettavasti viime hetken tiedostokorjauksia tuotantoa varten, jotka olivat joko mahdottomia tai vaikeita toteuttaa esim. Adobe Illustratorilla. Muutokset pystyi tekemään rikkomatta asiakkaan suunnittelemaa tiedostoa valokuvien, fonttien tai vaativien elementtien kuten läpinäkyvyyden osalta. Lisäksi siinä oli suurkuvatuotannon viimeistelyyn kehitettyjä työkaluja kuten muotoonleikkauspolun tai valkoisen värin luomiseen ja purjerengasmerkkien lisäämiseen.

Nykyisin tämän pioneerituotteen tilalle on noussut Enfocus PitStop Pro, joka on usein käytössä myös yhdessä jonkin tasolaitteille kehitetyn työnkulkuohjelman kanssa.

Kolme eri työnkulkua PDF-editointiin


Käytännössä jokainen tuotantotalo joutuu muokkaamaan jossain tilanteessa asiakkaan aineistoa esimerkiksi lisäämällä muotoonleikkauspolkuja tai muokkaamalla sivukokoa displaytelineen mekanismia varten.

Aikataulun tai käytännön sanelema aineistomuokkaus on usein ollut pakko tehdä jollakin graafisella suunnitteluohjelmalla. Nämä ohjelmat ovat erittäin hyviä siinä mihin ne on suunniteltu, mutta niitä ei ole tarkoitettu valmiin ja tallennetun PDF-tiedoston muokkaamiseen. Joskus PDF-tiedoston tuonti graafiseen suunnitteluohjelmaan onnistuu, mutta hyvin usein se toteutuu vain osittain ja tuonti päättyy virheilmoitukseen.

Moni asia voi mennä pieleen, mikäli PDF-tiedosto avataan graafisessa suunnitteluohjelmassa.

Kaikkein perinteisin ja luotettavin työkalu tähän tarkoitukseen on ollut työasemapohjainen Enfocus PitStop-editori tai jokin saman tasoinen tuote (kuten lisensoituun PitStop PDF Libraryyn perustuva ratkaisu). Perinteinen graafinen teollisuus on tukeutunut Enfocuksen tuotteeseen sekä aikakaus- että sanomalehtituotannossa jo 1990-luvulta alkaen. Viime vuosina ja viimeistään 2018 huhtikuun päivityksen myötä PitStop onkin ottanut merkittäviä askeleita lähemmäksi suurkuvaa-alaa.

Kolmas tapa muokata PDF-tiedostoja ja valvoa niiden laatua muistuttaa paljon edellistä, mutta lähtökohdissa on joitakin eroja. Muokkaus tapahtuu automaattisesti ja palvelinpohjaisesti Enfocus PitStop Serverin ns. valvotun kansion kautta. Tämä palvelinpohjainen tuote voi olla tarpeellinen, mikäli viikossa tai kuukaudessa käsiteltävien PDF-tiedostojen määrä on liian suuri tiedosto kerrallaan PitStop Pro:n työasemaversiossa manuaalisesti avattavaksi. Lisäksi tällainen palvelin voidaan kytkeä osaksi koko työnkulun automaatiota, jolloin kyseessä ei ole enää pelkästään PDF laadunvalvonta. Tästä aiheesta voit lukea lisää vuoden 2016 blogista ”Työnkulku on ollut kasvava trendi”.


PDF:n käsittelyyn käytetty palvelin voidaan tarvittaessa kytkeä osaksi laajempaa kokonaisen työnkulun automaatiota.

Miksi siis käyttää aitoa PDF-editoria? Eikö riitä, että nämä asiat hoidetaan Corel DRAWssa tai Adobe Illustratorissa?

Joskus se voi riittää, esimerkiksi jos lähdeaineisto ei ole kovin vaativa. Mutta mikäli halutaan varmistaa, että asiakkaan suunnitteleman PDF-tiedoston fontit, läpinäkyvyydet tai värimaailma eivät rikkoudu tuotantovalmistelussa, aito PDF-editori on paras valinta saada mielenrauha, kustannussäästöjä ja tyytyväisiä asiakkaita.

Uusin PitStop Pro-versio on luonteva työkalu suurkuvatuotannolle


Enfocus PitStop Pro:n uusimpia ominaisuuksia ovat mm. Pantone-värien entistä laajempi hallinta, parannettu rajaustoiminto sekä mahdollisuus luoda viivakoodeja. Siinä on myös entistä visuaalisempi tapa luoda PDF-tiedostojen korjaus- ja/tai tarkistusrutiineja robotiikan avulla manuaalisen editoinnin rinnalle. Ehkä kaikkein oleellisin uutuus suurkuvatuotantoon on kuitenkin vektorityökalut leikkauspolkujen ja valkoisen värin luomiseen. 

PitStopin ydinalueita ovat olleet jo vuosia kaksi asiaa: manuaalinen, luotettava tiedostojen tarkistus ja korjaus sekä automaattirutiinit, jotka tekevät työnsä hiukan samaan tapaan kuin Microsoft Officen makrot tai Adobe CC:n Actionit. Lisäksi Seri-Decon toimittamiin PitStop Pro -pakettiin on sisältynyt jo tovin veloitukseton automaattirutiinien kokoelma (SD Wide and Superwide Format RIP Kit). Tätä SD RIP Kittiä kehitetään edelleen sitä mukaan kuin uusia toiveita tuotteen käyttäjiltä ilmenee ja kun PitStopista julkaistaan uusia versioita. Tällä hetkellä sen avulla voi helpottaa suomalaisen suurkuvatalon kohtaamia yleisiä toimenpiteitä kuten Microsoft Officella tehtyjen PDF-tiedostojen korjaaminen paremmin suurkuva-RIPeille sopiviksi tai toteuttaa muu vastaava tiedostovakiointi.

PitStop -plugin isäntäohjelmana toimii mahdollisimman uusi Abobe Acrobat Professional (DC). PDF-editori on järkevintä hankkia tilauspohjaisena, jolloin sen käytöstä maksetaan vuosimaksua. Näin päiväkohtainen käyttökustannus on niin pieni, että yksi helpotettu toimenpide, estetty pullonkaula tai epäonnistunut tuotanto kuittaa helposti ohjelmiston käyttökustannukset.

Lisäksi editori on sekä PC- että MAC-yhteensopiva. Näin ollen se sopiikin erinomaisesti niin PrePress-osastolle ja graafikoille kuin tuotannon APPE-RIP ja PS-RIP -ohjelmistojen kylkeen (Caldera ja ONYX Thrive sekä Roland VersaWorks ja Wasatch SoftRIP).

Enfocus PitStop Pro 2018 -version uutuuksia ovat mm. vektorityökalut, joita voidaan käyttää epäsäännöllisen muotoisen muotoonleikkauspolun tai valkoisen värin alueen luomiseen suoraan PDF-editorissa ennen RIP-ohjelmaan lähettämistä.

PitStop Pro:n aiemmatkin versiot ovat tarjonneet paljon hyviä mahdollisuuksia suurkuvatuotannossa hyödynnettäväksi.


PDF-editointi voi siis olla mitä tahansa alkaen graafisilla ohjelmilla tehtävillä rajallisilla muutoksilla aina palvelinpohjaiseen automaattiseen PDF-tiedostojen käsittelyyn. Mikäli haluat työskennellä entistäkin mielekkäämmin, suosittelemme tutustumaan aitoon PDF-editointiin ja ottamaan sen luontevaksi osaksi päivittäistä suurkuvan PDF-työnkulkua - ja ehkä tulevaisuudessa osaksi todellista automaatiota.

Jäitkö miettimään jotakin asiaa tai lausetta tässä kirjoituksessa?
Pyydä lisätietoja Seri-Decon teknisestä asiakaspalvelustamme puh. 010 841 8060.


Lisätietoa

 • https://www.enfocus.com/en/products/pitstop-pro/pitstop-pro-does-pdf-quality-control-better
 • https://www.enfocus.com/en/products/pitstop-pro/pitstop-pro-can-edit-just-about-anything-in-a-pdf
 • https://www.enfocus.com/en/solutions/large-format-printers
 • https://www.enfocus.com/en/blog/missing-in-pdf-have-you-seen-this-font
 • https://www.enfocus.com/en/blog/color-space-pitstop-a-perfect-match

Lähteet

 • http://bigpicture.net/article/onyx-launches-prepedge-pro-software (tai hakuehdolla: ”onyx prepedge bigpicture”)
 • https://pmlehti.fi/uutiset/ohjelmistot/nerokas-ohjelmisto-suurkuvien-tuotantoon/ (tai hakuehdolla: “seri-deco nerokas”)
 • https://www.linkedin.com/company/aurelon/ (tai hakuehdolla: ”aurelon linkedin”)
 • https://www.enfocus.com/en/blog/thinking-outside-the-page-box-a-guide-to-pdf-page-boxes (tai hakuehdolla: “pitstop page boxes”)
 • https://www.enfocus.com/en/products/pitstop-library-sdk (tai hakuehdolla: “pitstop library”)
 • https://www.enfocus.com/en/products/pitstop-pro/new-in-pitstop-pro-2018 (tai hakuehdolla: “pitstop what’s new”)Blogikirjoittaja 

Juha Tarvainen
Seri-Deco Oy 
Juha Tarvainen on tekninen asiantuntija Seri-Decolla. Juhalla on yli 25 vuoden kokemus kouluttamisesta ja yli 20 vuoden kokemus suurkuvaympäristöistä. Hän on erikoistunut tuotannolliseen työnkulkuun ja värihallintaan. Puh. 010 841 8065 / juha.tarvainen@seri-deco.fiSeri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon Suomen ja Viron markkinoille. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.
www.seri-deco.fi  /   www.seri-deco.ee  /   www.seri-deco.lt

maanantai 16. huhtikuuta 2018

Suojakalvo ratkaisuksi lasihaasteissa

Kirjoittajat: Miia Mustonen ja Jukka Salomaa, Seri-Deco Oy


Keväinen aurinko ja valoisuus virkistävät pimeän, kylmän vuodenajan jälkeen. Luonnonvalo ja lämpösäteet tulvivat sisään ikkunoiden ja lasisten julkisivurakenteiden kautta. Suuret lasipinnat ja auringon voimakas säteily luovat kuitenkin omat ongelmansa kiinteistöissä. Näihin haasteisiin voidaan vaikuttaa ikkunoihin asennettavilla suojakalvoilla.

Sisätilojen liiallinen kuumeneminen, voimakkaat valoheijasteet ja liiallinen kirkkaus vaikuttavat osaltaan tilojen viihtyvyyteen, työtehokkuuteen ja -turvallisuuteen sekä aiheuttavat tiloissa työskenteleville ikäviä fyysisiä oireita kuten päänsärkyä. Lisäksi auringon säteiden voimasta sisustustekstiilit, näyteikkunatuotteet ja taide-esineet haalistuvat nopeammin, puiset kaluste- ja lattiapinnat kellastuvat sekä muovituotteiden rakenne haurastuu vähitellen.

Lasipinnat ovat samalla kiinteistöturvallisuuden heikoin lenkki ja katutason ikkunat joutuvat usein ilkivallan kohteeksi. Mikäli rikkoutuneita lasielementtejä joudutaan vaihtamaan tai sotkettuja pintoja puhdistamaan, prosessi on vaivalloista, yrityksen arkitoimintaa häiritsevää ja kallista. 

Näihin sisäilma- ja turvallisuushaasteisiin voidaan vaikuttaa ikkunasuojakalvoilla, jotka maksavat itsensä takaisin jopa 4 vuodessa kalvovalinnasta riippuen. Solar Gard ikkunakalvojen maahantuojan Seri-Decon mukaan kiinteistöjen kalvovalinnassa tulee olla kuitenkin erityisen tarkka, sillä väärin valitulla kalvolla voidaan pahimmassa tapauksessa aiheuttaa lasipinnan rikkoutuminen.

Ikkunakalvot sisustuksen ja työntekijöiden suojana


Ikkunasuojakalvojen toiminnalliset ominaisuudet ja käyttökohdemahdollisuudet vaihtelevat tuotteiden valmistustavoista riippuen. Jotta löydetään tapauskohtaisesti sopivin vaihtoehto, on tärkeää selvittää mihin lasitusongelmaan kiinteistössä ensisijaisesti haetaan ratkaisua ja millaiset ovat asennuslasien rakenteet.

Johtava, innovatiivinen rakennusmateriaalien valmistaja Saint-Gobain valmistaa korkealaatuisia Solar Gard ikkunasuojakalvoja kiinteistöihin ja ajoneuvoihin. Kaikki Solar Gard ikkunasuojakalvot – myös optisesti kirkkaat sirpalesuoja-, turva- ja ilkivaltasuojakalvot suojaavat (98-99%) auringon haitallisilta UVA- ja UVB-säteiltä. UV-säteily onkin suurin aiheuttaja värihaalistumille ja materiaalien rakennehaurastumille. Lisäksi säteet vanhentavat ikkunan ääressä työskentelevän ihoa ja kasvattavat osaltaan ihosyöpäriskiä.

Tasaisempi, alhaisempi sisälämpötila lisää työntekijöiden tehokkuutta ja vähentää osaltaan tapaturmariskiä. ’Aurinkosuojakalvo on energiatehokas valinta, jonka avulla voidaan saavuttaa erinomaisia tuloksia tilojen lämpömukavuuden parantamisessa ilman maisemanäkymien peittämistä, koneellisen jäähdytyksen lisäämistä ja muutoksia kiinteistön julkisivussa', kertoo Jukka Salomaa Seri-Decosta.

Kun etsitään parasta ratkaisua kiinteistöjen kuumuusongelmien ratkaisemiseen, tulee valinnoissa olla erityisen tarkka. Salomaan mukaan turvallisin ja tehokkain ratkaisu on aina ikkunan ulkopintaan kiinnitettävä kalvo. Tukkuri kertoo optisesti hyvin vaalean Solar Gard Sentinel Plus SX 50 OSW kalvon nousseen Suomessa yhdeksi kalvosuosikiksi, sillä tämä kalvo sopii kaikkiin ikkunatyyppeihin ja on lämmönhallintaominaisuuksiltaan erittäin tehokas vaihtoehto. Solar Gard Sentinel Plus Silver OSW -ikkunakalvo puolestaan sekä tasaa sisälämpötilavaihteluja että poistaa voimakkaita valoheijasteita vähentäen näin työntekijöiden silmä- ja päänsärkytiloja.Kalvojen todelliset toiminnalliset ominaisuudet


Markkinoilla on tarjolla usean eri valmistajan ikkunakalvoratkaisuja, joiden vertaileminen keskenään voi tuntua haastavalta. Aurinkosuojakalvojen toiminnallisuutta verrattaessa Salomaa neuvookin huomioimaan, että jokaisen kalvon osalta puhutaan samoista kriteereistä ja määritteistä.

Kaikkien vaihtoehtojen osalta on hyvä tarkastaa mm. onko kaikki toiminnalliset lukemat mitattu yhtä paksussa 3-kerroslasissa. Lisäksi kalvon arvioinnissa ei Salomaan mukaan kannata keskittyä vain auringon kokonaisenergian vähennysmäärään. Kalvon todellisen toiminnallisuuden osoittaa parhaiten sen hyötyprosentti. ’Solar heat gain reduction (SHGR) eli lämmittävän vaikutuksen vähennysprosentti ilmoittaa suoraan kuin monta prosenttiyksikköä paremmaksi kalvotettu ikkuna on muuttunut normaalista peruslasista’, kuvailee Salomaa.

Saint-Gobainin Solar Gard® ikkunakalvot ovat monikerroksisia, pintanaarmusuojattuja polyesterkalvoja, joiden koko tuotteen elinkaaren ajan kestävä värisävy tuotetaan ionitasolla, ainutlaatuisella sputterointi-kylmäprosessoinnilla. Valmistajan kalvojen toiminta perustuukin kilpailevista tuotemerkeistä poiketen säteiden tehokkaaseen poisheijastamiseen ja vain osittaiseen imeytymiseen eli absorbointiin. Tämän ansiosta Saint-Gobainin ikkunakalvoilla saadaan erinomaisia tuloksia: estettyä sisätiloista ulospäin karkaavaa tai ulkoa päin ikkunan läpi sisään pyrkivää säteilyä.


Turvakalvojen käyttö lisääntyy vuosi vuodelta


Turvakalvot ovat monikerroksisia, optisesti täysin kirkkaita ’ikkunalaminaatteja’, jotka jaetaan toiminnallisten ominaisuuksiensa perusteella sirpalesuoja-, räjähdyssuoja- ja murtosuojakalvoiksi.

Kalvotetussa lasipinnassa ikkunaan kohdistuva iskuenergia hajaantuu laajemmalle pinta-alalle, jolloin iskun vaikutus heikkenee, eikä pinta rikkoudu yhtä helposti kuin peruslasissa. Paras iskukestävyys on luonnollisesti paksuimmissa turvakalvoissa, kuten Solar Gardin AC 14MIL murtosuojakalvossa, jonka iskukestävyys on testien mukaan jopa 104kg (EN356 P2A). Murtosuojakalvot vaikeuttavat oleellisesti lasin kautta sisään pyrkimistä ja jopa estävät murtoyrityksiä. Julkisten rakennusten, pankkien, kauppojen, varastorakennusten, toimistorakennusten ja arvoesineiden myyntipisteiden lisäksi murtosuojakalvot on hyvä laittaa kohteisiin, joissa on jouduttu toistuvasti ilkivallan ja murtoyritysten kohteiksi.
 
Mikäli ikkunapinta lopulta rikkoutuu, ikkunasuojakalvo pitää lasin yhtenä kappaleena ja estää sirpaleiden leviämisen ympäriinsä. Näin vältytään suurimmilta henkilö- ja omaisuusvahingoilta sekä ikävältä sirpalesotkulta ja siivousprosessilta. Lakisääteinen sirpalesuojaus (EN12600) vaaditaankin kaikkiin julkisiin tiloihin ja elintarvikkeiden tuotantotiloihin, kun kiinteistössä lasin alareunan ja lattian väli on alle 80cm.

Onnettomuusherkkien teollisuusrakennusten ja huoltoasemien läheisyydessä sekä kaupunkien keskustassa sijaitsevien liiketilojen ja yksityiskotien ikkunoihin on lisätty yhä enemmän räjähdyssuojakalvoja. Ikkunakalvoilla voidaan vähentää henkilö- ja omaisuusvahinkoja, jotka aiheutuvat paineaallon voimasta jopa 40m/s voimalla lentävistä sirpaleista. Nämä keskivahvat turvakalvot (kuten Solar Gard AC 8MIL) joustavat tarvittavan määrän paineaallon mukana ja samalla jaksavat pitää rikkoutuneen lasiruudun yhtenäisenä ja paikoillaan ikkunapokissa siihen oikealla tavalla siilattuna.

Katutasomyymälät, kauppakeskukset sekä julkiset tilat ja ajoneuvot (EN45545) joutuvat usein toistuvan ilkivallan kohteeksi. Oli sitten kyse viiltohankausjäljistä, kemiallisesta tai värimaalitöhrinnästä, saadaan julkisivuikkuna tai hissien seinämät pidettyä helposti ja kustannustehokkaasti siistinä vaihdettavien suojakalvojen avulla.

Tiesitkö: Kirkkaille turvakalvoille ja ilkivaltasuojakalvoille voidaan myös tulostaa graafisia elementtejä, jolloin tuote toimii samalla myös kaupallisena tai sisustuksellisena pintana.

Turvallisuutta ja yksityisyyttä ylläpitäviä näkösuojakalvoja on lisäksi käytössä mm. tullin, poliisin, vartiointiliikkeiden ja erilaisten tarkastuspisteiden toimistoissa ja tarkastustiloissa. Toiselta puolelta voimakkaasti heijastavalla kalvolla estetään valvotusta tilasta selkeä näköyhteys toiseen tilaan. Tähän tarkoitukseen käytetään usein mm. Solar Gard TrueVue -ikkunakalvoja.


Ikkunakalvomyyjän työkalut


Kiinteistön ensisijaisten lasitusongelmien ja turvallisuustarpeiden määrittämisen jälkeen on tärkeää tarkastaa asennuskohde. Myyjän tulee selvittää kohteen ikkunoiden rakenne (1/2/3 kerroslasi ja lasipaksuus) sekä mahdolliset lasikerrosten välissä olevat pinnoitteet. Nämä saadaan selville lasirakenteiden lasertunnistemittarilla. Lisäksi kalvovalintaan vaikuttaa ikkunapintojen mitat ja mihin ilmansuuntaan ikkunat suuntautuvat.

Sopivan kalvon määrittelyssä auttavat Saint-Gobain Solar Gard Film-to-Guide -taulukko ja valmistajan tuotekortit. Seri-Decon asiakaspalvelu (ma-pe klo 8-16 puh. 010 841 8080) auttaa tarvittaessa niin tuotevalinnoissa kuin asentamiseen ja tuotteiden ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä.

Virallisten Solar Gard myyntiorganisaatioiden vapaassa käytössä oleva Solar Sense Calculator -onlinetyökalu havainnollistaa ostajalle hyvin kalvovalinnan toimintaa. Laajoihin kiinteistökohtaisiin projekteihin voidaan lisäksi hakea valmistajalta, tapauskohtainen energiatehokkuuslaskelma kalvoratkaisujen myynnin tueksi.

Itse asennusvaihetta voit puolestaan tehostaa hyödyntämällä maahantuojan leikkauspalvelua. Ostamasi kalvot toimitetaan 2-3 työpäivässä oikeaan kokoon leikattuna ja halutussa asennusjärjestyksessä tarvittaessa suoraan asennuspaikalle. Näin vältyt tuotevarastoinnilta, aikaa vievältä viimeistelyvaiheelta sekä hukkamateriaalirullilta toimistosi nurkissa.

Tärkeä vinkki lopuksi: Muistathan ohjeistaa kalvotuksen tilanneet tahot asentamiseen ja tuotteen kunnon ylläpitämiseen liittyvissä seikoissa.

Lisätietoa


Tarvitsetko tuotteiden myyntikoulutusta tai lisää myyntityökaluja kuten esittelykansioita, kalvoviuhkoja tai haluatko ostaa lasirakennemittarin? 

Mikäli olet kiinteistöomistaja tai -huollosta vastaava henkilö, ota yhteyttä Seri-Decon asiakaspalveluun. Kerromme alueesi virallisten Solar Gard asiantuntijoiden yhteystiedot. 

Ota yhteyttä Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080 tai jätä yhteydenottopyyntö.


Saint-Gobain


Solar Gard® Saint-Gobain Performance Plastics kuuluu Saint-Gobainin, yhden maailman johtavan asuin- ja teollisuusrakentamisen tuotevalmistajan konserniin, joka on tuottanut innovatiivisia tuotteita markkinoille jo 350 vuoden ajan. Solar Gard® tarjoaa ratkaisuja perusikkunoiden ja lämpölasien lasitusongelmiin. Ikkunakalvoilla vähennetään sisätilojen liiallista kuumuutta, valoheijasteita ja lämpöhukkaa, sisustuksen värihaalistumia sekä parannetaan omaisuus- ja henkilöturvallisuutta niin ajoneuvoissa, toimi- ja liiketiloissa kuin julkisissa ja yksityisissä rakennuksissa.

Solar Gard® kiinteistökalvoilla on todistetusti positiivinen vaikutus ilmastoon. Saint-Gobain on saanut ikkunakalvoilleen ensimmäisenä valmistajana UL EPD -hyväksynnän (Environmental Product Declaration) tuotteiden käytön vaikutuksesta CO2-päästöjen vähentämiseen. Tuotteen käyttö auttaa vähentämään ilmastokuormitusta enemmän kuin tuote itse rasittaa ympäristöä koko elinkaarensa aikana.  Miia Mustonen
  Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
  Seri-Deco Oy


  Jukka Salomaa
  Solar Gard asiantuntija
  Seri-Deco Oy


  Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon Suomen ja Viron markkinoille. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.
  www.seri-deco.fi  /   www.seri-deco.ee  /   www.seri-deco.lt

  torstai 1. maaliskuuta 2018

  Olipa kerran liuotinvärit ja Seiko…

  Kirjoittaja: Jari Tiihonen, OKI Europe

  Olin hyvin hämilläni - siis enemmän kuin normaalisti olen. OKI oli juuri ostanut Seikon suurkuvaliiketoiminnan. Tästä en ollut hämilläni vaan vallan iloinen. Mutta mitä me olimmekaan ostaneet? ”Liuotinvärit vaativat koneellisen ilmanvaihdon… sisältävät vaarallisia ainesosia…”

  Täytyy myöntää, että pieni googlailu asian tiimoilta sai niskavillani nousemaan pystyyn! Näin reilut pari vuotta, ja lukuisia koulutuksia & kokemusta myöhemmin, en ole enää kovinkaan hämilläni. Ainakaan eco-liukkareista.

  Vanhat perinteiset liuotinvärilaitteet tosiaan olivat melko hasardeja, sillä niissä tuli huomioida työturvallisuusasiat, kuten työtilan riittävä ilmanvaihto. Tähän sopinee vanha sanonta ”sitä tikulla silmään joka vanhoja muistaa!” Olihan Applekin vielä ennen 2000 –luvun iMaceja ”se graafikoiden käyttämä outo vekotin”.
  Mustekoulussa opin kuinka Seikon insinöörit olivat käyttäneet 2-3 vuotta luodakseen ulkokestoltaan liuotinvärejä vastaavan ekologisemman SX-musteen. Tämä muste onkin koko nykyisen ColorPainter mallisarjan sydämenä tarjoten ainutlaatuisen ulkokeston yhdistettynä GreenGuard GOLD –sisäilmasertifikaattiin. SX-musteen erikoisuutena on sen yllättävä löytyminen Pohjoismaisen Joutsenmerkin (Nordic Ecolabel) listalta. Tämän pitäisi viimeistään karistaa pinttyneet käsitykset nykyisten eco-liuotinvärien koostumuksista.

  Mihin ihmeeseen tarvitsemme yhä liuotinmusteita, kun on olemassa kaikenmoisia uudempiakin litkuja letkuihin laitettaviksi? Millä muulla tökötillä saamme 3-8 vuoden ulkokeston (UV) jopa ilman laminointia? Yksi teknologia kun vaan ei toimi joka paikkaan. Emmehän me peltojakaan kylvä henkilöautolla, vaan traktorilla! Ehkei sentään pellolle sännätä mutta esimerkiksi autoteippaukset ovat loisto esimerkki. Siinä vaaditaan median lisäksi melkoisen paljon myös musteen ominaisuuksilta. Oikeastaan kaikki hankalat olosuhteet saavat eco-inkit tuntemaan olonsa suorastaan rantalomaksi.

  Lyhyt kiteytys olkoon, että jokaisella mustetyypillä on oma käyttötarkoituksensa. Yksinään mikään teknologia ei tee autuaaksi, vaan työkalut on valittava aina käyttökohteen mukaan. Mikäli harrastuksena ei ole laitteiden keräily nurkkiin, kannattaa ennen hankintaa miettiä tarkasti minkä tyyppisiä töitä tehdään nyt ja mille luodaan kysyntää lähivuosina.

  Eikös sitä sanota, että pitäisi satsata uuteen tekniikkaan ja olla rohkea pioneeri? Ehdottomasti, mutta ota maistiainen ennen koko limppua. Tietyssä perusasioissa pidättäydy ruisleivässä, se pitää vatsan käynnissä. Laita perusbisneksen rinnalle uutta kohoamaan.

  Toimikoon taikina teknologiana, hiiva uusina ajatuksina ja sinä itse leipurina, 
  joka näiden avulla maukkaan rieskan vaivaa!

  Lisätietoa 

  Jari Tiihonen
  Business Development Manager
  OKI Europe

  torstai 1. helmikuuta 2018

  Avery Dennisonin sertifioimat teippaajat luotsaavat markkinat uudelle tasolle

  Kirjoittaja: Miia Mustonen, Seri-Deco Oy


  ’Kerralla kunnolla teipattu ja laadukkaista materiaaleista toteutettu mainostyö tai yliteippaus on taatusti kestävä, tyylikäs ja mainostajan brändimielikuvia tukeva markkinointikeino’. Näin argumentoi Lassi Suoranta Seri-Decolta Avery Dennison Specialist Installer auditointitilaisuudessa, jossa jälleen uusi ryhmä läpäisi vaativat sertifiointitestit ja saavutti näin virallisen Avery Dennison teippaajan -tunnustuksen.

  Suurkuva-alan tukkuri Seri-Deco ja johtava globaali tarravalmistaja Avery Dennison ovat kouluttaneet mainosteippaajia jo lähes parin vuosikymmenen ajan teippaustöiden laadun ja samalla alan arvostuksen kohottamiseksi.

  Seri-Decon myyntijohtajan, Lassi Suorannan mukaan onnistuneeseen ja kestävään teippausjälkeen vaikuttavat useat tekijät. Perusteellinen tuotetuntemus, oikeanlainen materiaalin käsittely ja tuotantotapa, teipatun pinnan huolellinen valmistelu, harjaantuneet käsityötaidot, jämpti viimeistely ja loppuasiakkaan oikeanlainen opastaminen teippauspinnan hoitamiseksi ovat kaikki osa-alueita, joissa tarvitaan huolellisuutta, järjestelmällisyyttä ja todellista tietotaitoa. ’Mainosteippaajien työn laatutasoa voidaan nostattaa vain koulutusten ja korkean osaamistason johdonmukaisen ylläpitämisen kautta. Kerralla kunnolla, ilman turhia hukkamateriaaleja tai -tulostusvärejä toteutettu projekti tukee myös osaltaan tärkeitä, kestävän kehityksen liiketoiminta-arvoja’, Suoranta jatkaa.

  Mika Sirro Suomen Erikoisteippi: Avery Denninson SI2 sertifioitu ja Avery Dennison Suomen teippauskouluttaja

  Suomen Avery Dennison teippauskouluttaja, itse vuonna 2011 sertifioinnin haastavimman tason läpäissyt ja vuonna 2015 valmistajan kouluttajakoulutuksen suorittanut Mika Sirro kertoo kokeneidenkin teippaajien työstä löytyvän kehitettäviä osa-alueita. ’Niinkin yksinkertainen asia kuin huolimaton alkuvalmistelu ja pintojen pesu jäävät usein vähälle huomiolle tai oikeaoppisen alkuvalmistelun jälkeen pinnat likaantuvat epähuomiossa uudestaan teippaajan sormenjäljistä. Opetamme kurssilaisia huomioimaan kaikki tärkeät teippaamisen laatuun vaikuttavat osatekijät ja niksit kädentaitojen harjaannuttamiseksi, jotta heillä on varmemmat eväät kokeilla Avery Dennisonin sertifioinnin saavuttamista', kertoo Mika Sirro.

  Kolmansien osapuolten valvoma Avery Dennison Specialist Installer auditointitilaisuus järjestettiin jälleen Seri-Decon koulutustiloissa, Tuusulassa 15.-17.1.2018. 'Sertifioinnin vaatiman työlaatutason läpäiseminen vaatii erittäin kovaa harjoittelua jopa kokeneilta teippaajilta ja hyvää stressinsietokykyä, sillä suoritusta valvotaan tarkasti jokaisessa vaiheessa ja useita yksityiskohtia tulee huomioida samanaikaisesti’, Sirro selventää. Läpäisemällä sertifiointitestien teoria- ja asennusosuudet teippaaja voi saavuttaa tasaisten pintojen teippaamiseen hyväksytyn Avery Specialist Installer SI 1- tason tai voimakkaasti kaarevien muotojen ja haastavien pintojen SI 2-tason sertifikaatin.

  Avery Dennison Specialist Installer auditointi 17.1.2018 Seri-Decon koulutustiloissa.

  Sertifioinnin saavuttaneet teippaajat pääsevät osana Avery Dennisonin kansainvälistä huippuammattilaisverkostoa. Korkean osaamistason ja työn laatutason varmistamiseksi valmistaja edellyttää sertifioinnin saavuttaneilta jatkuvaa taitojensa ylläpitoa ja vaatii todentamaan kädentaidot sertifioinnin uusintakokein muutaman vuoden välein. Suorannan mukaan kansainvälinen huippuosaajien verkosto kattaa suomalaisia osaajia tällä hetkellä tasaisten mainospintojen osalta 21 henkilöä ja voimakkaasti kaarevien 3D-pintojen osalta 16 sertifikaatin hyväksytysti suorittanutta ammattilaista.

  Lisätietoa: Avery Dennison ja ICS -takuuohjelma


  Avery Dennisonin perustaja Avery Stanton kehitti liimautuvan tarratuotteen vuonna 1935. Vuosikymmenien aikana yrityksestä on kasvanut johtava tarra- ja etikettiratkaisujen valmistaja, jolla on toimintaa reilussa 50 maassa 25.000 työntekijän voimin. Lisäksi yhtiöllä on laaja yhteistyökumppani- ja jälleenmyyjäverkosto lähes 90 maassa. Avery Dennison Graphics -tuoteryhmän suurkuvatulostamisen materiaalien, leikattavien tarrojen ja erikoiskalvojen Suomen maahantuonnista vastaa Seri-Deco Oy.

  Avery Dennisonille tuotteiden ja oheispalvelujen korkea laatutaso on aina ollut yksi toiminnan peruskivistä. Valmistaja on laatinut vuosien testien perusteella ainutlaatuisen Integrated Component System (ICS) Warranty Program – takuuohjelman, jossa jokaiselle tuotteelle on määritelty tuotteen perustakuun lisäksi yksilöity, toiminnallinen takuuaika (ICS Performance warranty) loppukäyttötavan ja tuotantotekniikan mukaisesti.

  Yksittäisen materiaalin takuuajan pituuteen vaikuttavat tuotantotekniikka eli tulostimen väritekniikka ja jopa yksittäisen laitteen malli. Lisäksi määrittelyssä huomioidaan mm. materiaalityyppi (monomeeri-, polymeeri- tai valukalvovalmiste), sovelluskohde (kuten kiinteistö, ajoneuvo tai laivaliikenne) sekä käyttöympäristö (ulko- vai sisäkäyttö sekä asennuspinta ja sen muoto). ICS Durability Bulletin-dokumentit kokoavat materiaalien takuuajat ja auttavat näin tuotanto- ja asennusyrityksiä valitsemaan projekteihinsa sopivat tuotteet.


  ICS Platinum takuu tarjoaa puolestaan täydellisen mielenrauhan loppuasiakkaalle laajoihin projekteihin tai käyttöympäristöltään haastaviin mainos- ja julkisivutöihin. Pelkästään Avery Dennisonin virallinen Specialist Installer -teippaaja yhdessä sertifioidun Converter -tuottajan kanssa voivat hakea tätä projektikohtaista lisävakuutta, joka takaa loppuasiakkaalle / mainostajalle Avery Dennisonin nimissä koko projektin ammattimaisen ja kestävän toteutuksen.

  Lisäksi valmistaja tarjoaa runsaasti perustietoa materiaaleista, niiden käsittelystä ja asentamisesta nettipohjaisen modulaarisen koulutusohjelmansa kautta, jonne voi rekisteröity kuka tahansa asiasta kiinnostunut. Rekisteröidy ja tutustu Avery Dennison Academy onlineakatemiaan.

  Haluatko lisätietoa Avery Dennisonin teippauskoulutuksista Suomessa tai tietää alueesi Avery Dennison mainosteippaajan yhteystiedot? Ota yhteyttä Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080 / myynti@seri-deco.fi

  Lisätietoa   Miia Mustonen
  Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
  Seri-Deco Oy


  Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon Suomen ja Viron markkinoille. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.
  www.seri-deco.fi  /   www.seri-deco.ee  /   www.seri-deco.lt